Praca wychowawczo-dydaktyczna-opiekuńcza w naszym przedszkolu prowadzona jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku w poszczególnych grupach wiekowych przez dyrektora na wniosek nauczycieli.

W  planowaniu zajęć realizujemy następujące programy wychowania przedszkolnego dla wszystkich grup: Kocham Przedszkole
autorzy: Mirosława Anna Pieskot, Agnieszka Staszewska – Mieszek, wydawnictwa WSiP

Podstawa programowa

  • Ustawa- Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2021., poz. 1082)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znaczmy, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356)

     Zgodnie z zapisem Ustawy Prawo Oświatowe – art. 13. ust.1 przedszkola publiczne, przedszkola ( niepubliczne i inne formy wychowania przedszkolnego), pełnią wobec dziecka funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, a praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową. Tę nową podstawę programową w dniu 14 lutego 2017 r. podpisała Minister Edukacji Narodowej. Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego obowiązuje z dniem 1 września 2017 r.

     Nowa podstawa programowa zamiast dotychczasowych dwunastu celów wychowania przedszkolnego, wskazuje jeden główny cel, którym jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to polegać ma na odpowiedniej organizacji procesu opieki,wychowania i nauczania – uczenia się, w którym umożliwimy dziecku rozwój aktywności na drodze istotnych wartości jakimi są: prawda, dobro i piękno.

      Tak określony cel wychowania przedszkolnego podkreśla podmiotowość dziecka w procesie edukacji, a podejmowanie działania wspierające jego rozwój mają w efekcie umożliwić osiągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.